UE

duze2

Nazwa projektu:

Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk

Opis projektu:

Przedmiotem Projektu jest utworzenie na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego EkoParku, nie mającego swego odpowiednika w skali województwa. Będzie to teren zachowania i promocji bioróżnorodności, pełniący jednocześnie funkcje edukacyjne, który dostępny będzie dla całej społeczności. Projekt przyczyni się do podniesienia wartości ekologicznej Gdańska poprzez zwiększenie dostępu do terenów zielonych i tym samym odpowiednio zagospodarowanych obszarów przeznaczonych do wypoczynku, przede wszystkim dla mieszkańców takich dzielnic jak Oliwa, Przymorze Małe, VII Dwór i Strzyża. Warto zaznaczyć, że są to obszary o obniżonej jakości środowiska z uwagi na przekroczenia norm hałasu drogowego i tramwajowego. Z uwagi na położenie na terenie Bałtyckiego Kampusu UG będzie to też miejsce służące rozwojowi nauki poprzez dostarczenie materiału do badań naukowych nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski, jak i podnoszące jakość dydaktyki poprzez wprowadzenie zajęć praktycznych dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii UG. Park wyposażony zostanie też w unikatową w skali województwa ekspozycję zachowawczej kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego, która pełnić będzie funkcję edukacyjną, skierowaną zarówno do odbiorców indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Można więc przyjąć, że realizacja Projektu przyczyni się również do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, co jest istotne z punktu widzenia całego regionu. Realizacja wszystkich zamierzonych działań Projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego, jakim jest zwiększenie poziomu zabezpieczenia zasobów przyrodniczych województwa, w tym zasobów lokalnych zagrożonych wyginięciem.

Cele projektu i planowane efekty:

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu EkoParku o powierzchni 1,51 ha na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego pozwoli na osiągnięcie celu głównego Projektu, jakim jest zwiększenie poziomu zabezpieczenia zasobów przyrodniczych województwa, w tym zasobów lokalnych zagrożonych wyginięciem. Będzie to możliwe poprzez udostepnienie w postaci EkoParku unikatowego w skali województwa obiektu zachowania i promocji bioróżnorodności: terenu zieleni przeznaczonego do wypoczynku i jednocześnie wsparcia zarówno badań naukowych jak i edukacji, w tym podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Szacuje się, że Park w roku 2018 odwiedzi co najmniej 7000 osób. W ramach EkoParku na miejscu obecnie nieuporządkowanej zieleni obejmującej gatunki inwazyjne, zostanie zgromadzona kolekcja florystycznych osobliwości  przyrodniczych, skupiająca gatunki chronione, rzadkie i lokalnie zagrożone wyginięciem. Na teren parku wprowadzone zostaną m.in. takie gatunki rodzime jak porzeczka alpejska, trzcinnik piaskowy, kostrzewa owcza czy szałwia łąkowa. Utworzone zostaną miejsca do bytowania ptaków, płazów i owadów, co przełoży się na lepsze zabezpieczenie lokalnych zasobów tych gatunków (dodatkowe sztuczne stanowiska), a poprzez ich prezentację – do rozpropagowania potrzeby i metody ich ochrony w naturze. Dzięki realizacji Projektu naukowcy i doktoranci UG zyskają przestrzeń do  prowadzenia badań. Warto podkreślić, że zgromadzona w EkoParku kolekcja, oparta o lokalne dzikie populacje występujące w woj. pomorskim, będzie miała znaczenie naukowe, jako miejsce do  dobierania materiału do różnych badań, bez konieczności uszczuplania zasobów występujących w naturze. Posłuży też do wypracowania metod ochrony gatunków szczególnej troski, np. ginących. Będzie to miało korzystny wpływ na zachowanie bioróżnorodności Pomorza. Stworzenie i zagospodarowanie EkoParku na terenie kampusu UG pozwoli także na rozszerzenie oferty edukacyjnej Uczelni: z jednej strony pozwoli na stworzenie programu zajęć dla studentów i doktorantów polegających na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy z zakresu botaniki, zoologii oraz szeroko pojętej ochrony środowiska, zaś z drugiej – dzięki dobrej dostępności oraz powiązaniom funkcjonalnym z otaczającą przestrzenią – pozwoli na rozszerzenie działalności popularyzatorskiej z zakresu prowadzonych badań nad gatunkami rzadkimi i chronionym w regionie, co przełoży się na poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców. Ważnym elementem Projektu zwiększającym  świadomość ekologiczną będzie także włączenie mieszkańców w działania z zakresu akcji ekologicznych, które realizowane będą przez Uczelnię, a także WFOŚiGW w Gdańsku – Partnera Projektu. Istotną funkcją EkoParku będzie też podniesienie wartości ekologicznej Gdańska poprzez zwiększenie dostępu do terenów zielonych w miejscach przekraczających normy hałasu i zanieczyszczeń i tym samym odpowiednio zagospodarowanych obszarów przeznaczonych do obcowania z przyrodą.

Wartość projektów i wkład funduszy unijnych:

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 997 807,37 PLN, z czego dofinansowanie z budżetu środków europejskich stanowi 70,00 % kosztów tj. 2 071 147,00 PLN.

سرور اختصاصی ایران