Informacje bieżące

W ramach EkoParku w miejscu nieuporządkowanej zieleni obejmującej gatunki inwazyjne, zgromadzono kolekcję florystycznych osobliwości przyrodniczych. Utworzono miejsca do bytowania ptaków, płazów i owadów, co przekłada się na lepsze zabezpieczenie lokalnych zasobów. Dzięki realizacji Projektu naukowcy i doktoranci UG zyskali przestrzeń do prowadzenia badań. EkoPark służy też do wypracowania metod ochrony gatunków szczególnej troski, np. ginących. Ma to korzystny wpływ na zachowanie bioróżnorodności Pomorza. Stworzenie i zagospodarowanie EkoParku na terenie Kampusu UG pozwoliło także na rozszerzenie działalności popularyzatorskiej z zakresu prowadzonych badań nad gatunkami rzadkimi i chronionymi w regionie, co przełoży się na poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców. Istotną funkcją EkoParku jest podniesienie wartości ekologicznej Gdańska poprzez zwiększenie dostępu do terenów zielonych w miejscach przekraczających normy hałasu i zanieczyszczeń i tym samym odpowiednio zagospodarowanych obszarów przeznaczonych do obcowania z przyrodą

Aktualnie, zgodnie z pierwotnymi założeniami EkoPark łączy funkcję parku miejskiego wypoczynkowo-rekreacyjnego z funkcją naukowo-edukacyjną, służącego zachowaniu bioróżnorodności regionu. Z uwagi na położenie na terenie Kampusu UG jest miejscem służącym rozwojowi nauki poprzez dostarczanie materiału do badań naukowych nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski, jak i podnoszące jakość dydaktyki poprzez wprowadzenie zajęć praktycznych dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.